Jan Paweł II
Jan Paweł II
Jesienny piknik rodzinny
Jesienny piknik rodzinny
Jasełka w kościele parafialnym - styczeń 2015
Jasełka w kościele parafialnym - styczeń 2015
koncert laureatów konkursu kolęd i pastorałek 2015
koncert laureatów konkursu kolęd i pastorałek 2015
Święto Niepodległości 2014
Święto Niepodległości 2014
Już pływam
Już pływam
Jesienny piknik rodzinny
Jesienny piknik rodzinny
Zakończenie roku szkolnego
Zakończenie roku szkolnego
Wycieczka do Zatorlandu
Wycieczka do Zatorlandu
pasowanie na przedszkolaka 29.11.14
pasowanie na przedszkolaka 29.11.14
Konkurs kolęd i pastorałek 2015
Konkurs kolęd i pastorałek 2015
Jasełka w kościele parafialnym - styczeń 2015
Jasełka w kościele parafialnym - styczeń 2015
Odblaskowa szkoła - 2014
Odblaskowa szkoła - 2014

Statystyka

Użytkowników:
3
Artykułów:
104
Odsłon artykułów:
296502

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W INICJATYWIE

do działań ramach mobilności ponadnarodowej (wyjazdu zagranicznego) w przedsięwzięciu pn. „Szukajmy tego co nas łączy. Szlak tradycji i kultury słowiańskiej” realizowanego w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 • 1 Postanowienia ogólne
 • Przedsięwzięcie pn. „Szukajmy tego co nas łączy. Szlak tradycji i kultury słowiańskiej” w ramach którego planowana jest mobilność ponadnarodowa (wyjazd zagraniczny) ucznia, finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”
 • Przedsięwzięcie realizowane jest przez Szkołę Podstawową im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Stadnikach, z/s 32-422 Stadniki nr 148.
 • W mobilności odbywającej się w okresie od czerwca do listopada 2021 r. weźmie udział grupa 20 (słownie: dwudziestu) uczniów wraz z opiekunami.
 • Celem głównym odbywającej się w ramach przedsięwzięcia mobilności będzie wzmacnianie kompetencji komunikacyjnych w języku angielskim oraz kształtowanie świadomości społecznej uczniów.
 • Uczeń biorący udział w mobilności nie ponosi kosztów finansowych w związku z jej realizacją. Koszty uczestnictwa w mobilności ponadnarodowej ucznia pokrywa Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Stadnikach. Środki finansowe pochodzą z przedsięwzięcia „Szukajmy tego co nas łączy. Szlak tradycji i kultury słowiańskiej”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 • 2 Zakres wsparcia
 • W ramach Projektu wsparciem zostanie objętych 20 uczniów i uczennic kształcących się w Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Stadnikach w klasach VI-VIII.
 • Uczestnicy Projektu, zostaną zakwalifikowani do udziału w mobilności na podstawie procedury rekrutacyjnej, przeprowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną, w skład której wejdą przedstawiciele Szkoły.
 • Udział w projekcie jest bezpłatny, wszystkie koszty związane z mobilnością, a także działania przygotowawcze są pokrywane przez Szkołę z dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Czas trwania mobilności dla jednego uczestnika wynosi 5 dni oraz maksymalnie jeden dzień bezpośrednio przed rozpoczęciem okresu zajęć merytorycznych oraz maksymalnie jeden dzień następujący bezpośrednio po zakończeniu okresu zajęć merytorycznych przeznaczonych na podróż
 • Jako okres mobilności rozumie się czas trwania zajęć merytorycznych realizowanych podczas trwania wyjazdu zagranicznego. `
 • Zajęcia merytoryczne realizowane w ramach projektu będą odbywały się w dni robocze od poniedziałku do piątku w wymiarze 6-8h dziennie.
 • W ramach mobilności dodatkowe 2 dni zostaną wykorzystane na podróż do i z Chorwacji (wymienione w § 2 pkt.4).
 • Podczas zajęć merytorycznych uczniowie Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Stadnikach będą realizować założony program merytoryczny wspólnie z uczniami Szkoły Partnerskiej z Dubrownika w Chorwacji.
 • 3 Komisja Rekrutacyjna
 • Na potrzeby projektu zostanie powołana Komisja Rekrutacyjna składająca się z Przewodniczącego Komisji oraz dwóch jej członków.
 • W skład komisji rekrutacyjnej wchodzić będzie:

- Przewodniczący Komisji – Bernadetta Kańska - Dyrektor Szkoły

- Członek Komisji - …………………… - Nauczyciel

- Członek Komisji - …………………… - Nauczyciel.

 • Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należeć będzie: ogłoszenie naboru do projektu, udzielanie informacji na temat rekrutacji i projektu, weryfikacja złożonych zgłoszeń, stworzenie listy zakwalifikowanych, listy rezerwowych oraz w razie konieczności przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej, a także rozpatrywanie odwołań od wyników rekrutacji.
 • W kwestiach spornych związanych z prowadzeniem naboru uczestników decyzję podejmuje Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej.

 

 • 4 Rekrutacja Uczestników
 • Uczestnicy zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie na podstawie procedury rekrutacyjnej.
 • Informacje o naborze a także wszystkie niezbędne załączniki zostaną umieszczone na stronie internetowej Szkoły oraz będą dostępne w sekretariacie Szkoły.
 • W rekrutacji wziąć mogą udział uczniowie i uczennice obecnych klas V-VII Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Stadnikach.
 • Wszyscy uczestnicy mają równe prawo dostępu do informacji.
 • W trakcie trwania rekrutacji informacji oraz wsparcia udzielają uczniom Członkowie Komisji Rekrutacyjnej.
 • Procedura rekrutacyjna trwa od …06.2021r. do …..06.2021r. do godz. 12.00
 • W trakcie trwania procedury rekrutacyjnej kandydaci na uczestników projektu mogą składać dokumenty rekrutacyjne w sekretariacie Szkoły.
 • Rekrutacja do projektu będzie się odbywać z uwzględnieniem zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.
 • Chęć udziału w projekcie uczeń zgłasza poprzez złożenie w sekretariacie Szkoły „Karty Zgłoszenia Ucznia do Mobilności” wraz z „Oświadczeniem Uczestnika Przedsięwzięcia” stanowiące załącznik do Regulaminu.
 • Karta Zgłoszenia Ucznia do Mobilności wraz załącznikami jest do pobrania w sekretariacie Szkoły. Aby „Karty Zgłoszenia Ucznia do Mobilności” została rozpatrzona przez Komisję muszą zostać wypełnione wszystkie wymagane pola, dokument musi zostać również opatrzony podpisem kandydata oraz jego opiekuna prawnego.
 • Uczniowie zobowiązani są do przekazywania prawdziwych danych w dokumentach aplikacyjnych.
 • Do projektu zostanie zakwalifikowanych 20 uczniów. 15 uczniów, którzy uzyskają największą liczbę punktów w ramach konkursu, natomiast 5 uczniów zostanie wskazanych przez Dyrektora Szkoły.
 • 5 miejsc wskazanych przez Dyrektora Szkoły jest przeznaczona dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi i dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej.
 • Tematyka konkursu dotyczy wiedzy o historii krajów słowiańskich.
 • Szczegółowe kryteria rekrutacji –

a) Punkty będą przyznawane na podstawie weryfikacji uzyskanych odpowiedzi w ramach konkursu wiedzy o historii krajów słowiańskich. Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ramach konkursu wynosi ……. pkt.

 • Komisja rekrutacyjna przyznaje punkty według wyżej wymienionych kryteriów po analizie zgłoszenia ucznia.
 • W przypadku, kiedy dwie osoby uzyskają tę samą liczbę punktów w procesie rekrutacji o zakwalifikowaniu kandydata do projektu zadecyduje losowanie podczas posiedzenia Komisji.
 • Wyniki konkursu zostaną potwierdzone protokołem z rekrutacji podpisanym przez Komisję Rekrutacyjną.

 

 • 5 Lista osób zakwalifikowanych oraz procedura odwoławcza
 • Komisja Rekrutacyjna po przeanalizowaniu zgłoszeń i przeprowadzeniu konkursu tworzy listę rankingową, na której umieszcza 20 kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listę rezerwową.
 • Wstępna lista osób zakwalifikowanych oraz lista rezerwowa zostaną opublikowane na stronie Szkoły i udostępnione w sekretariacie Szkoły w następnym dniu roboczym po zakończeniu rekrutacji.
 • Uczniowi, który złożył dokumenty aplikacyjne do projektu przysługuje możliwość wglądu do oceny Komisji Rekrutacyjnej po wcześniejszym kontakcie z Członkami Komisji.
 • W przypadku niezakwalifikowania się uczestnika do Projektu, przysługuje mu prawo do wniesienia odwołania
 • Od decyzji komisji przysługuje odwołanie do Dyrektora szkoły. Odwołanie powinno zostać złożone w formie pisemnej nie później niż do trzech dni od dnia ogłoszenia wyników rekrutacji.
 • Po przeprowadzeniu ewentualnej procedury odwoławczej Komisja Rekrutacyjna opublikuje ostateczną listę uczestników projektu.
 • Ostateczna lista osób zakwalifikowanych oraz lista rezerwowa zostaną upublicznione na stronie szkoły oraz w Sekretariacie Szkoły.
 • Każdy uczestnik zakwalifikowany do udziału w projekcie ma obwiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach przygotowawczych (np. zajęcia przygotowawcze z języka angielskiego, przygotowanie kulturowe, merytoryczne oraz pedagogiczne). W przypadku dwóch nieobecności na spotkaniach lub nieaktywnego udziału w zajęciach, uczestnik wykreślany jest z listy, a na jego miejsce wchodzi kolejna osoba z listy rezerwowej.
 • W przypadku, kiedy uczestnik zostanie zakwalifikowany na podstawie procedury rekrutacyjnej, może odstąpić od uczestnictwa w projekcie. Rodzice / prawni opiekunowie niezwłocznie informują o tym Komisję Rekrutacyjną w formie pisemnej.
 • W przypadku rezygnacji lub niepodpisania umowy z zakwalifikowanym uczestnikiem na jego miejsce wchodzi kolejna osoba z listy rezerwowej z najwyższą ilością punktów uzyskanych w procesie rekrutacji.
 • Lista osób zakwalifikowanych oraz lista rezerwowa będą na bieżąco aktualizowane przez Komisję Rekrutacyjną.
 • W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie rodzic/opiekun prawny ponosi koszty związane z działaniami podjętymi przez Szkołę.
 • W programie PO WER “Ponadnarodowa mobilność uczniów” uczeń może uczestniczyć raz na cztery lata.

 

 • 6 Terminarz rekrutacji
 • Procedura rekrutacyjna trwa od …..06.2021 r. do …..06.2021 r. do godz. 00.
 • Konkurs kandydatów odbędzie się w dniu 23.06.2021 r. o godz. ……
 • Publikacja listy zakwalifikowanych kandydatów …..06.2021 r.
 • Publikacja ostatecznej listy uczestników mobilności …..06.2021 r.

 

 

Załączniki do Regulaminu Rekrutacji:

Zał. 1 Karta Zgłoszenia Ucznia do Mobilności wraz z oświadczeniem uczestnika przedsięwzięcia.