Jasełka w kościele parafialnym - styczeń 2015
Jasełka w kościele parafialnym - styczeń 2015
Spotkanie z artystą wrzesień 2014
Spotkanie z artystą wrzesień 2014
Zbiórka żywności
Zbiórka żywności
Ślubowanie klas I 14.10.2014
Ślubowanie klas I 14.10.2014
Spotkanie z policjantem- listopad 2014
Spotkanie z policjantem- listopad 2014
Konkurs plastyczny
Konkurs plastyczny
Pasowanie na czytelnika 2014
Pasowanie na czytelnika 2014
Odblaskowa szkoła
Odblaskowa szkoła
Konkurs różańcowy 2014
Konkurs różańcowy 2014
Ukraina 2014
Ukraina 2014
Święto Niepodległości 2014
Święto Niepodległości 2014
Ukraina - Słoneczko październik 2014
Ukraina - Słoneczko październik 2014
pasowanie-na-czytelnika
pasowanie-na-czytelnika

Statystyka

Użytkowników:
2
Artykułów:
93
Odsłon artykułów:
220943
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 15/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Stadnikach z dnia 28.08.2020r.

Procedura bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Stadnikach
w czasie trwania COVID 19 od 1 września 2020r. Do odwołania.
I.
Cel procedury:
1. Określenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Stadnikach.
2. Określenie szczegółowych obowiązków rodziców, uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz osób trzecich na terenie szkoły w czasie trwania COVID-19 od
1 czerwca 2020r.

II.
Postanowienia ogólne
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
2. Uczniowie pojedynczo wchodzą do szkoły i postępują zgodnie z poleceniami pracowników szkoły.
3. Uczniowie i pracownicy przebywają tylko w wyznaczonych przez dyrektora pomieszczeniach.
4. Uczniowie korzystają tylko z własnych podręczników i przyborów.

III.
Zasady bezpieczeństwa związane z wykonywaniem pracy przez pracowników szkoły oraz stosowania środków ochrony na terenie placówki

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę.
2. Pracownik bezpośrednio po wejściu do szkoły jest zobowiązany zdezynfekować ręce przy użyciu środka dezynfekcyjnego umieszczonego w podajniku przy drzwiach wejściowych do placówki lub założyć rękawiczki.
3. W trakcie wykonywania swoich obowiązków służbowych pracownicy szkoły zobowiązani są do częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz stosowania przydzielonych środków ochrony osobistej.
4. Pracownicy powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły.
5. Pracownicy obsługi dodatkowo zobowiązani są do: systematycznego i skutecznego dezynfekowania pomieszczeń, zabawek, pomocy, sprzętów itp.(w budynkach, na placu zabaw
i boiskach szkolnych), ścisłej kontroli i nadzorowania dostępności mydła, płynu do dezynfekcji, ręczników jednorazowych, papieru toaletowego w łazienkach, wykonywania prac porządkowych ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, wyłączników światła, uchwytów, krzeseł i powierzchni płaskich oznaczania taśmą i odpowiedniego zabezpieczenia przed używaniem terenu na
placu zabaw i boiskach, na których nie można zapewnić codziennej dezynfekcji.

III.
Zasady bezpiecznego przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły przez rodziców / prawnych opiekunów dzieci.
1. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do:
a. przyprowadzania lub posyłania do szkoły dziecka zdrowego -bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych,
b. dopilnowania, aby dziecko nie przynosiło do szkoły niepotrzebnych przedmiotów lub
zabawek,
c. regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny: unikania dotykania oczu, nosa i ust, częstego mycia rąk wodą z mydłem oraz przestrzegania aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej,
d. zwracania dziecku uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy
kasłania,
e. zaopatrzenia dziecka w indywidualną osłonę nosa i ust (maseczka),
f. wyrażenia zgody na pomiar temperatury ciała dziecka w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych w trakcie pobytu dziecka w szkole.
2. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z szkoły mają zachować
dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły jak i innych dzieci i ich rodziców
wynoszący 2 metry.
3. Rodzic może wejść z dzieckiem wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły (wiatrołap)
z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem (wyjątek stanowi rodzeństwo zapisane do szkoły przyprowadzane przez 1 rodzica). Pozostali rodzice są zobowiązani czekać przed wejściem do szkoły zachowując dystans społeczny, o którym mowa powyżej.
4. Rodzic wchodzący do szkoły zobowiązany jest założyć maseczkę ochronną na usta i nos oraz obowiązkowo zdezynfekować ręce przy użyciu środka dezynfekcyjnego umieszczonego w podajniku przy drzwiach wejściowych do placówki.
5. Dzieci do szkoły są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.
6. W trakcie przyprowadzania/odbierania dziecka ze szkoły rodzic czeka, aż dziecko zejdzie do wyjścia głównego.
7. Rodzice przekazują dyrektorowi lub nauczycielom istotne informacje o stanie zdrowia dziecka.
8. W celu zapewnienia szybkiego kontaktu telefonicznego rodzice są zobowiązani przekazać nauczycielowi aktualny numer telefonu i pozostawać w jego zasięgu w trakcie pobytu dziecka
w szkole.
9. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie
wolno przyprowadzać dziecka do szkoły. Należy o tym fakcie poinformować dyrektora szkoły.
IV.
Zasady bezpieczeństwa związane z pobytem dzieci w szkole.
1. Nauczyciel zobowiązany jest do:
a. wyjaśnienia dzieciom zasad bezpieczeństwa obecnie obowiązujących w placówce i powodu ich wprowadzenia,
b. dbania o systematyczne dezynfekowanie sprzętu i pomocy dydaktycznych -zgłoszenie
obsłudze szkoły konieczność dezynfekcji oraz potrzeby usunięcia z sali przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie dezynfekować po przeprowadzonych zajęciach,
c. wietrzenia sali, w której organizowane są zajęcia co najmniej raz na godzinę,
f. prowadzenia zajęć ruchowych przy otwartych oknach, na sali gimnastycznej lub na zewnątrz-
z zachowaniem odpowiedniego dystansu,
g. zwracania uwagi, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety, po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu,
h. unikania organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu- zachowanie dystansu,
i. dopilnowania, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów i podręczników.
2. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
3. Dzieci pod nadzorem nauczycieli mogą korzystać z istniejącego na terenie placówki placu zabaw i boisk.


V.
Zasady bezpiecznych kontaktów osób trzecich z pracownikami szkoły.
1. Preferowany jest kontakt osób trzecich ze szkołą drogą telefoniczną lub mailową.
2. W sytuacji wymagającej bezpośredniego kontaktu (np. dostawcy towarów i usług) osoby trzecie zobowiązane są do stosowania wszelkich środków ostrożności -min. osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk przy użyciu środka dezynfekcyjnego umieszczonego w podajniku przy drzwiach wejściowych do placówki.
3. Do szkoły mogą wejść tylko osoby zdrowe.
4. Osoby trzecie mogą przebywać tylko w wyznaczonych obszarach z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.
5. Pobyt osób trzecich w szkole należy ograniczyć do minimum.

VI.
Zasady postępowania w przypadku wystąpienia objawów sugerujących zakażenie koronawirusem u dzieci.
1. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w pomieszczeniu wyznaczonym przez Dyrektora szkoły zapewniając minimum 2 m odległości od innych osób. Dziecko w tym czasie pozostaje pod opieką wyznaczonego pracownika szkoły.
2. Jeżeli jest taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych, nauczyciel dokonuje pomiaru temperatury dziecka za pomocą termometru bezdotykowego.
3. Dyrektor lub pracownik szkoły niezwłocznie powiadamia rodziców /opiekunów prawnych
o konieczności pilnego odebrania dziecka ze szkoły.
4. Obszar, w którym przebywało dziecko zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu z użyciem środków dezynfekujących. Zdezynfekować należy powierzchnie dotykowe –klamki, poręcze, uchwyty, krzesełko itp.
5. Z zaistniałej sytuacji nauczyciel przygotowuje dla dyrektora notatkę służbową informującą
o tym jaki uczeń manifestował niepokojące objawy, jakie to były objawy, informację czy został odebrany przez rodzica czy przez pogotowie oraz listę osób mających styczność z uczniem (uczniów i pracowników).


VII.
Zasady postępowania w przypadku wystąpienia objawów sugerujących zakażenie koronawirusem u pracownika szkoły.
1. W przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów – pracownik nie powinien przychodzić do pracy. W tej sytuacji pozostaje w domu i kontaktuje się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia dzwoni pod numer 999 lub 112 i informuje, że może być zakażony koronawirusem. O konieczności pozostania w domu pracownik informuje telefonicznie dyrektora szkoły.
2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, pracownik zostanie niezwłocznie odsunięty od pracy.
W tej sytuacji kolejne grupy dzieci nie będą przyjmowane do szkoły, a o zaistniałej sytuacji dyrektor lub wyznaczony pracownik powiadomi powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną.
3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik zostanie poddany gruntownemu
sprzątaniu z użyciem środków dezynfekujących. Zdezynfekować należy powierzchnie dotykowe –
klamki, poręcze, uchwyty, blaty robocze, włączniki światła itp.
4. Dyrektor lub wyznaczony pracownik sporządzi listę osób przebywających w tym samym czasie
i w obszarze, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
5. Pracownicy, którzy mieli bezpośredni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie zobowiązani są do przestrzegania poniższych zaleceń:
a. pozostanie w domu przez 10 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie
samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan
zdrowia,
b. poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,
c. jeżeli w ciągu 10 dni samoobserwacji wystąpią następujące objawy (gorączka, kaszel,
duszność, problemy z oddychaniem), należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację
sanitarno- epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału
obserwacyjno- zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.