Odblaskowa szkoła - 2014
Odblaskowa szkoła - 2014
Ślubowanie klas I 14.10.2014
Ślubowanie klas I 14.10.2014
Rok 2014
Rok 2014
Święto Niepodległości 2014
Święto Niepodległości 2014
Spotkanie z policjantem- listopad 2014
Spotkanie z policjantem- listopad 2014
Ślubowanie klas I 14.10.2014
Ślubowanie klas I 14.10.2014
Konkurs kolęd 2014
Konkurs kolęd 2014
BRD
BRD
Odblaskowa szkoła - 2014
Odblaskowa szkoła - 2014
Ukraina - Słoneczko październik 2014
Ukraina - Słoneczko październik 2014
Apel Wielkanocny 2014
Apel Wielkanocny 2014
Rok 2014
Rok 2014
Zajęcia w przedszkolu
Zajęcia w przedszkolu

Statystyka

Użytkowników:
3
Artykułów:
108
Odsłon artykułów:
329084

Pozostałe artykuły

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W INICJATYWIE

do działań ramach mobilności ponadnarodowej (wyjazdu zagranicznego) w przedsięwzięciu pn. „Szukajmy tego co nas łączy. Szlak tradycji i kultury słowiańskiej” realizowanego w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 • 1 Postanowienia ogólne
 • Przedsięwzięcie pn. „Szukajmy tego co nas łączy. Szlak tradycji i kultury słowiańskiej” w ramach którego planowana jest mobilność ponadnarodowa (wyjazd zagraniczny) ucznia, finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”
 • Przedsięwzięcie realizowane jest przez Szkołę Podstawową im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Stadnikach, z/s 32-422 Stadniki nr 148.
 • W mobilności odbywającej się w okresie od czerwca do listopada 2021 r. weźmie udział grupa 20 (słownie: dwudziestu) uczniów wraz z opiekunami.
 • Celem głównym odbywającej się w ramach przedsięwzięcia mobilności będzie wzmacnianie kompetencji komunikacyjnych w języku angielskim oraz kształtowanie świadomości społecznej uczniów.
 • Uczeń biorący udział w mobilności nie ponosi kosztów finansowych w związku z jej realizacją. Koszty uczestnictwa w mobilności ponadnarodowej ucznia pokrywa Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Stadnikach. Środki finansowe pochodzą z przedsięwzięcia „Szukajmy tego co nas łączy. Szlak tradycji i kultury słowiańskiej”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 • 2 Zakres wsparcia
 • W ramach Projektu wsparciem zostanie objętych 20 uczniów i uczennic kształcących się w Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Stadnikach w klasach VI-VIII.
 • Uczestnicy Projektu, zostaną zakwalifikowani do udziału w mobilności na podstawie procedury rekrutacyjnej, przeprowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną, w skład której wejdą przedstawiciele Szkoły.
 • Udział w projekcie jest bezpłatny, wszystkie koszty związane z mobilnością, a także działania przygotowawcze są pokrywane przez Szkołę z dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Czas trwania mobilności dla jednego uczestnika wynosi 5 dni oraz maksymalnie jeden dzień bezpośrednio przed rozpoczęciem okresu zajęć merytorycznych oraz maksymalnie jeden dzień następujący bezpośrednio po zakończeniu okresu zajęć merytorycznych przeznaczonych na podróż
 • Jako okres mobilności rozumie się czas trwania zajęć merytorycznych realizowanych podczas trwania wyjazdu zagranicznego. `
 • Zajęcia merytoryczne realizowane w ramach projektu będą odbywały się w dni robocze od poniedziałku do piątku w wymiarze 6-8h dziennie.
 • W ramach mobilności dodatkowe 2 dni zostaną wykorzystane na podróż do i z Chorwacji (wymienione w § 2 pkt.4).
 • Podczas zajęć merytorycznych uczniowie Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Stadnikach będą realizować założony program merytoryczny wspólnie z uczniami Szkoły Partnerskiej z Dubrownika w Chorwacji.
 • 3 Komisja Rekrutacyjna
 • Na potrzeby projektu zostanie powołana Komisja Rekrutacyjna składająca się z Przewodniczącego Komisji oraz dwóch jej członków.
 • W skład komisji rekrutacyjnej wchodzić będzie:

- Przewodniczący Komisji – Bernadetta Kańska - Dyrektor Szkoły

- Członek Komisji - …………………… - Nauczyciel

- Członek Komisji - …………………… - Nauczyciel.

 • Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należeć będzie: ogłoszenie naboru do projektu, udzielanie informacji na temat rekrutacji i projektu, weryfikacja złożonych zgłoszeń, stworzenie listy zakwalifikowanych, listy rezerwowych oraz w razie konieczności przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej, a także rozpatrywanie odwołań od wyników rekrutacji.
 • W kwestiach spornych związanych z prowadzeniem naboru uczestników decyzję podejmuje Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej.

 

 • 4 Rekrutacja Uczestników
 • Uczestnicy zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie na podstawie procedury rekrutacyjnej.
 • Informacje o naborze a także wszystkie niezbędne załączniki zostaną umieszczone na stronie internetowej Szkoły oraz będą dostępne w sekretariacie Szkoły.
 • W rekrutacji wziąć mogą udział uczniowie i uczennice obecnych klas V-VII Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Stadnikach.
 • Wszyscy uczestnicy mają równe prawo dostępu do informacji.
 • W trakcie trwania rekrutacji informacji oraz wsparcia udzielają uczniom Członkowie Komisji Rekrutacyjnej.
 • Procedura rekrutacyjna trwa od …06.2021r. do …..06.2021r. do godz. 12.00
 • W trakcie trwania procedury rekrutacyjnej kandydaci na uczestników projektu mogą składać dokumenty rekrutacyjne w sekretariacie Szkoły.
 • Rekrutacja do projektu będzie się odbywać z uwzględnieniem zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.
 • Chęć udziału w projekcie uczeń zgłasza poprzez złożenie w sekretariacie Szkoły „Karty Zgłoszenia Ucznia do Mobilności” wraz z „Oświadczeniem Uczestnika Przedsięwzięcia” stanowiące załącznik do Regulaminu.
 • Karta Zgłoszenia Ucznia do Mobilności wraz załącznikami jest do pobrania w sekretariacie Szkoły. Aby „Karty Zgłoszenia Ucznia do Mobilności” została rozpatrzona przez Komisję muszą zostać wypełnione wszystkie wymagane pola, dokument musi zostać również opatrzony podpisem kandydata oraz jego opiekuna prawnego.
 • Uczniowie zobowiązani są do przekazywania prawdziwych danych w dokumentach aplikacyjnych.
 • Do projektu zostanie zakwalifikowanych 20 uczniów. 15 uczniów, którzy uzyskają największą liczbę punktów w ramach konkursu, natomiast 5 uczniów zostanie wskazanych przez Dyrektora Szkoły.
 • 5 miejsc wskazanych przez Dyrektora Szkoły jest przeznaczona dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi i dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej.
 • Tematyka konkursu dotyczy wiedzy o historii krajów słowiańskich.
 • Szczegółowe kryteria rekrutacji –

a) Punkty będą przyznawane na podstawie weryfikacji uzyskanych odpowiedzi w ramach konkursu wiedzy o historii krajów słowiańskich. Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ramach konkursu wynosi ……. pkt.

 • Komisja rekrutacyjna przyznaje punkty według wyżej wymienionych kryteriów po analizie zgłoszenia ucznia.
 • W przypadku, kiedy dwie osoby uzyskają tę samą liczbę punktów w procesie rekrutacji o zakwalifikowaniu kandydata do projektu zadecyduje losowanie podczas posiedzenia Komisji.
 • Wyniki konkursu zostaną potwierdzone protokołem z rekrutacji podpisanym przez Komisję Rekrutacyjną.

 

 • 5 Lista osób zakwalifikowanych oraz procedura odwoławcza
 • Komisja Rekrutacyjna po przeanalizowaniu zgłoszeń i przeprowadzeniu konkursu tworzy listę rankingową, na której umieszcza 20 kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listę rezerwową.
 • Wstępna lista osób zakwalifikowanych oraz lista rezerwowa zostaną opublikowane na stronie Szkoły i udostępnione w sekretariacie Szkoły w następnym dniu roboczym po zakończeniu rekrutacji.
 • Uczniowi, który złożył dokumenty aplikacyjne do projektu przysługuje możliwość wglądu do oceny Komisji Rekrutacyjnej po wcześniejszym kontakcie z Członkami Komisji.
 • W przypadku niezakwalifikowania się uczestnika do Projektu, przysługuje mu prawo do wniesienia odwołania
 • Od decyzji komisji przysługuje odwołanie do Dyrektora szkoły. Odwołanie powinno zostać złożone w formie pisemnej nie później niż do trzech dni od dnia ogłoszenia wyników rekrutacji.
 • Po przeprowadzeniu ewentualnej procedury odwoławczej Komisja Rekrutacyjna opublikuje ostateczną listę uczestników projektu.
 • Ostateczna lista osób zakwalifikowanych oraz lista rezerwowa zostaną upublicznione na stronie szkoły oraz w Sekretariacie Szkoły.
 • Każdy uczestnik zakwalifikowany do udziału w projekcie ma obwiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach przygotowawczych (np. zajęcia przygotowawcze z języka angielskiego, przygotowanie kulturowe, merytoryczne oraz pedagogiczne). W przypadku dwóch nieobecności na spotkaniach lub nieaktywnego udziału w zajęciach, uczestnik wykreślany jest z listy, a na jego miejsce wchodzi kolejna osoba z listy rezerwowej.
 • W przypadku, kiedy uczestnik zostanie zakwalifikowany na podstawie procedury rekrutacyjnej, może odstąpić od uczestnictwa w projekcie. Rodzice / prawni opiekunowie niezwłocznie informują o tym Komisję Rekrutacyjną w formie pisemnej.
 • W przypadku rezygnacji lub niepodpisania umowy z zakwalifikowanym uczestnikiem na jego miejsce wchodzi kolejna osoba z listy rezerwowej z najwyższą ilością punktów uzyskanych w procesie rekrutacji.
 • Lista osób zakwalifikowanych oraz lista rezerwowa będą na bieżąco aktualizowane przez Komisję Rekrutacyjną.
 • W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie rodzic/opiekun prawny ponosi koszty związane z działaniami podjętymi przez Szkołę.
 • W programie PO WER “Ponadnarodowa mobilność uczniów” uczeń może uczestniczyć raz na cztery lata.

 

 • 6 Terminarz rekrutacji
 • Procedura rekrutacyjna trwa od …..06.2021 r. do …..06.2021 r. do godz. 00.
 • Konkurs kandydatów odbędzie się w dniu 23.06.2021 r. o godz. ……
 • Publikacja listy zakwalifikowanych kandydatów …..06.2021 r.
 • Publikacja ostatecznej listy uczestników mobilności …..06.2021 r.

 

 

Załączniki do Regulaminu Rekrutacji:

Zał. 1 Karta Zgłoszenia Ucznia do Mobilności wraz z oświadczeniem uczestnika przedsięwzięcia.

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021
Serdecznie zapraszamy na rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021, które odbędzie się w dniu 1 września 2020r.
Godz. 9.00- Msza Święta
po mszy(około godz. 10.00)
zapraszamy na krótki apel na salę gimnastyczną.
Po apelu spotkania z wychowawcami w klasach
w sprawie procedur obowiązujących w szkole.
Bardzo prosimy, by uczniowie i rodzice na terenie szkoły mieli zasłonięte usta i nos.
 
Autobus szkolny:
Godz. 8.20- Rozpoczyna od Skrzynki
Godz. 11.00- Powrót
Bardzo prosimy rodziców o zapoznanie się
z Zarządzeniem Dyrektora i Procedurami, które będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły.
Bardzo prosimy rodziców o wypełnienie ankiety.
 
Przedszkole od 1 września
będzie czynneod godz. 7.15.
Serdecznie zapraszamy dzieci do przedszkola.
Dzieci przedszkolne zostaną przywitane w sali przedszkolnej przez panią dyrektor. Nie będą uczestniczyć w apelu na sali gimnastycznej.
Bardzo prosimy rodziców o zapoznanie się
z Zarządzeniem Dyrektora i Procedurami, które będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły.
Bardzo prosimy rodziców o wypełnienie ankiety.

Zbiórka żywności

Dzieci ze Szkolnego Koła Caritas i opiekunowie bardzo dziękują wszystkim, którzy włączyli się w zbiórkę żywności. Podziękowania składamy właścicielom sklepów ,, Groszek” i ,, Maja” za umożliwienie przeprowadzenia zbiórki. Zebrano 105 kg produktów za sumę 875 zł. Paczki zostały już przekazane potrzebującym.


Szkolne Koło Caritas

 

I ty możesz zostać świętym Mikołajem


Zebrane słodycze w ramach akcji ,, I Ty możesz zostać świętym Mikołajem” zostały przekazane dla dzieci z Domu Dziecka w Jasieniu. Dziękujemy wszystkim, którzy naśladując Świętego biskupa Mikołaja podzieli się swoimi słodkościami z innymi.


Szkolne Koło Caritas

Odwiedziny osób starszych i samotnych

Dzieci ze Szkolnego Koła Caritas w ostatnich dniach odwiedzały osoby starsze i samotne z tradycyjnymi życzeniami świątecznymi i drobnymi upominkami- upieczonymi przez siebie pierniczkami oraz ozdobami świątecznymi.

Szkolne Koło Caritas

Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych

W naszej szkole odbył się konkurs szopek bożonarodzeniowych. Ze złożonych prac wyróżniono szopkę Roksany Cebuli, Gabrieli Mróz i Igora Banasia. Szopki tych uczniów będą reprezentowały naszą szkołę w XIX Konkursie Szopek Tradycyjnych i Krakowskich w Sieprawiu. Gratulacje!

M. Mistarz

"Kalendarz adwentowy"

     W szkole Podstawowej w Stadnikach odbył się konkurs plastyczny związany ze świętami Bożego Narodzenia. Uczniowie mieli za zadania wykonać 24 okienka, przegródki, kieszonki, które symbolizowały czas oczekiwania na nadchodzące święto. W kalendarzu adwentowym uczniowie mogli umieścić cyferki, słowa w języku angielskim lub niemieckim, albo chociażby cytaty z Pisma Świętego. Oceniając prace komisja brała pod uwagę: zgodność z tematyką, kreatywność, walory artystyczne, pomysłowość, technika wykonania, staranność, estetyka oraz samodzielność wykonania pracy.

W kategorii klas I-III:

I MIEJSCE: Roksana Cebula

II MIEJSCE: Igor Banaś

III MIEJSCE: Igor Lupa

 

W kategorii klas IV-VIII:

I MIEJSCE: Piotr Szewc

II MIEJSCE: Zuzanna Talarek

III MIEJSCE: Michalina Wolicka

III MIEJSCE: Emilia Talarek

Wyróżnienie: Krzysztof Pawlicki

Wszystkim laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.