Obrazek balonik informacyjny Zapraszamy do informacji dotyczących rekrutacji Kliknij tutaj

Szkoła – Procedura bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej

28.08.2020 Zobacz wszystkie z kategorii Informacje dla rodziców

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 15/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Stadnikach z dnia 28.08.2020r.

Procedura bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Stadnikach
w czasie trwania COVID 19 od 1 września 2020r. Do odwołania.

I.
Cel procedury:
1. Określenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Stadnikach.
2. Określenie szczegółowych obowiązków rodziców, uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz osób trzecich na terenie szkoły w czasie trwania COVID-19 od
1 czerwca 2020r.

II.
Postanowienia ogólne
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
2. Uczniowie pojedynczo wchodzą do szkoły i postępują zgodnie z poleceniami pracowników szkoły.
3. Uczniowie i pracownicy przebywają tylko w wyznaczonych przez dyrektora pomieszczeniach.
4. Uczniowie korzystają tylko z własnych podręczników i przyborów.

III.
Zasady bezpieczeństwa związane z wykonywaniem pracy przez pracowników szkoły oraz stosowania środków ochrony na terenie placówki

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę.
2. Pracownik bezpośrednio po wejściu do szkoły jest zobowiązany zdezynfekować ręce przy użyciu środka dezynfekcyjnego umieszczonego w podajniku przy drzwiach wejściowych do placówki lub założyć rękawiczki.
3. W trakcie wykonywania swoich obowiązków służbowych pracownicy szkoły zobowiązani są do częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz stosowania przydzielonych środków ochrony osobistej.
4. Pracownicy powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły.
5. Pracownicy obsługi dodatkowo zobowiązani są do: systematycznego i skutecznego dezynfekowania pomieszczeń, zabawek, pomocy, sprzętów itp.(w budynkach, na placu zabaw
i boiskach szkolnych), ścisłej kontroli i nadzorowania dostępności mydła, płynu do dezynfekcji, ręczników jednorazowych, papieru toaletowego w łazienkach, wykonywania prac porządkowych ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, wyłączników światła, uchwytów, krzeseł i powierzchni płaskich oznaczania taśmą i odpowiedniego zabezpieczenia przed używaniem terenu na
placu zabaw i boiskach, na których nie można zapewnić codziennej dezynfekcji.

III.
Zasady bezpiecznego przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły przez rodziców / prawnych opiekunów dzieci.
1. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do:
a. przyprowadzania lub posyłania do szkoły dziecka zdrowego -bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych,
b. dopilnowania, aby dziecko nie przynosiło do szkoły niepotrzebnych przedmiotów lub
zabawek,
c. regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny: unikania dotykania oczu, nosa i ust, częstego mycia rąk wodą z mydłem oraz przestrzegania aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej,
d. zwracania dziecku uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy
kasłania,
e. zaopatrzenia dziecka w indywidualną osłonę nosa i ust (maseczka),
f. wyrażenia zgody na pomiar temperatury ciała dziecka w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych w trakcie pobytu dziecka w szkole.
2. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z szkoły mają zachować
dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły jak i innych dzieci i ich rodziców
wynoszący 2 metry.
3. Rodzic może wejść z dzieckiem wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły (wiatrołap)
z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem (wyjątek stanowi rodzeństwo zapisane do szkoły przyprowadzane przez 1 rodzica). Pozostali rodzice są zobowiązani czekać przed wejściem do szkoły zachowując dystans społeczny, o którym mowa powyżej.
4. Rodzic wchodzący do szkoły zobowiązany jest założyć maseczkę ochronną na usta i nos oraz obowiązkowo zdezynfekować ręce przy użyciu środka dezynfekcyjnego umieszczonego w podajniku przy drzwiach wejściowych do placówki.
5. Dzieci do szkoły są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.
6. W trakcie przyprowadzania/odbierania dziecka ze szkoły rodzic czeka, aż dziecko zejdzie do wyjścia głównego.
7. Rodzice przekazują dyrektorowi lub nauczycielom istotne informacje o stanie zdrowia dziecka.
8. W celu zapewnienia szybkiego kontaktu telefonicznego rodzice są zobowiązani przekazać nauczycielowi aktualny numer telefonu i pozostawać w jego zasięgu w trakcie pobytu dziecka
w szkole.
9. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie
wolno przyprowadzać dziecka do szkoły. Należy o tym fakcie poinformować dyrektora szkoły.
IV.
Zasady bezpieczeństwa związane z pobytem dzieci w szkole.
1. Nauczyciel zobowiązany jest do:
a. wyjaśnienia dzieciom zasad bezpieczeństwa obecnie obowiązujących w placówce i powodu ich wprowadzenia,
b. dbania o systematyczne dezynfekowanie sprzętu i pomocy dydaktycznych -zgłoszenie
obsłudze szkoły konieczność dezynfekcji oraz potrzeby usunięcia z sali przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie dezynfekować po przeprowadzonych zajęciach,
c. wietrzenia sali, w której organizowane są zajęcia co najmniej raz na godzinę,
f. prowadzenia zajęć ruchowych przy otwartych oknach, na sali gimnastycznej lub na zewnątrz-
z zachowaniem odpowiedniego dystansu,
g. zwracania uwagi, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety, po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu,
h. unikania organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu- zachowanie dystansu,
i. dopilnowania, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów i podręczników.
2. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
3. Dzieci pod nadzorem nauczycieli mogą korzystać z istniejącego na terenie placówki placu zabaw i boisk.

V.
Zasady bezpiecznych kontaktów osób trzecich z pracownikami szkoły.
1. Preferowany jest kontakt osób trzecich ze szkołą drogą telefoniczną lub mailową.
2. W sytuacji wymagającej bezpośredniego kontaktu (np. dostawcy towarów i usług) osoby trzecie zobowiązane są do stosowania wszelkich środków ostrożności -min. osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk przy użyciu środka dezynfekcyjnego umieszczonego w podajniku przy drzwiach wejściowych do placówki.
3. Do szkoły mogą wejść tylko osoby zdrowe.
4. Osoby trzecie mogą przebywać tylko w wyznaczonych obszarach z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.
5. Pobyt osób trzecich w szkole należy ograniczyć do minimum.

VI.
Zasady postępowania w przypadku wystąpienia objawów sugerujących zakażenie koronawirusem u dzieci.
1. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w pomieszczeniu wyznaczonym przez Dyrektora szkoły zapewniając minimum 2 m odległości od innych osób. Dziecko w tym czasie pozostaje pod opieką wyznaczonego pracownika szkoły.
2. Jeżeli jest taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych, nauczyciel dokonuje pomiaru temperatury dziecka za pomocą termometru bezdotykowego.
3. Dyrektor lub pracownik szkoły niezwłocznie powiadamia rodziców /opiekunów prawnych
o konieczności pilnego odebrania dziecka ze szkoły.
4. Obszar, w którym przebywało dziecko zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu z użyciem środków dezynfekujących. Zdezynfekować należy powierzchnie dotykowe –klamki, poręcze, uchwyty, krzesełko itp.
5. Z zaistniałej sytuacji nauczyciel przygotowuje dla dyrektora notatkę służbową informującą
o tym jaki uczeń manifestował niepokojące objawy, jakie to były objawy, informację czy został odebrany przez rodzica czy przez pogotowie oraz listę osób mających styczność z uczniem (uczniów i pracowników).

VII.
Zasady postępowania w przypadku wystąpienia objawów sugerujących zakażenie koronawirusem u pracownika szkoły.
1. W przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów – pracownik nie powinien przychodzić do pracy. W tej sytuacji pozostaje w domu i kontaktuje się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia dzwoni pod numer 999 lub 112 i informuje, że może być zakażony koronawirusem. O konieczności pozostania w domu pracownik informuje telefonicznie dyrektora szkoły.
2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, pracownik zostanie niezwłocznie odsunięty od pracy.
W tej sytuacji kolejne grupy dzieci nie będą przyjmowane do szkoły, a o zaistniałej sytuacji dyrektor lub wyznaczony pracownik powiadomi powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną.
3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik zostanie poddany gruntownemu
sprzątaniu z użyciem środków dezynfekujących. Zdezynfekować należy powierzchnie dotykowe –
klamki, poręcze, uchwyty, blaty robocze, włączniki światła itp.
4. Dyrektor lub wyznaczony pracownik sporządzi listę osób przebywających w tym samym czasie
i w obszarze, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
5. Pracownicy, którzy mieli bezpośredni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie zobowiązani są do przestrzegania poniższych zaleceń:
a. pozostanie w domu przez 10 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie
samoobserwacji – codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan
zdrowia,
b. poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,
c. jeżeli w ciągu 10 dni samoobserwacji wystąpią następujące objawy (gorączka, kaszel,
duszność, problemy z oddychaniem), należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację
sanitarno- epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału
obserwacyjno- zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content