Obrazek balonik informacyjny Zapraszamy do informacji dotyczących rekrutacji Kliknij tutaj

Wolontariat

Szkolne Koła Caritas (SKC) to koła, działające na zasadzie wolontariatu na obszarze Szkoły. Ich celem jest mobilizacja młodych ludzi do działania na rzecz potrzebujących. Poprzez swoją działalność mają uwrażliwiać dzieci i młodzież na potrzeby drugiego człowieka, często bezradnego wobec choroby, biedy  i cierpienia.

Działalność w Szkolnym Kole Caritas uczy i wychowuje, kształtując „wyobraźnię miłosierdzia”. Zachęca do uważnego rozejrzenia się wokół siebie, zauważenia potrzeb drugiego człowieka i bezinteresownego dzielenia się. Wolontariat uczy pomagania innym i odpowiedzialności społecznej, która stanowi ważny aspekt w rozwoju osobowościowym młodego człowieka. Rozwija inicjatywę młodych, pozwala im pomnażać swoje talenty
i realizować pomysły. Uczy też umiejętności współpracy, wrażliwości, otwarcia społecznego, bezinteresowności, rezygnacji z własnych korzyści na rzecz bliźniego.

Szkolne Koło Caritas jest organizacją młodzieżową działającą na terenie Szkoły pod nadzorem dyrektora Szkoły. Opiekę nad Kołem sprawuje nauczyciel zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły i Dyrektora Caritas. Każde Szkolne Koło jest powoływane przez Dyrektora Caritas na wniosek – prośbę od Dyrekcji Szkoły. Każdorazowo Biskup zatwierdza powołanie SKC i przekazuje stosowne pismo do Dyrekcji Szkoły oraz mianuje asystenta kościelnego, którym jest zwykle uczący w szkole ksiądz. Sprawuje on opiekę duchową i czuwa nad tym, aby działalność Koła była zgodna z nauczaniem Kościoła katolickiego oraz włącza się w pracę nad formacją jego członków. Do Szkoły docierają te dokumenty wraz z regulaminem zatwierdzonym przez Biskupa Ordynariusza i podpisanym przez Dyrektora Caritas. Podpisany regulamin przez Dyrektora Szkoły jest obowiązującym na terenie Szkoły i jest to zarazem zatwierdzeniem tej organizacji, która zgodnie z odpowiednimi przepisami MEN może oficjalnie działać w szkole.

Zgodnie z regulaminem członkiem SKC może być tylko uczeń, katolik przyjmujący zasady wiary i działalność Kościoła katolickiego na polu miłosierdzia. SKC nie zamyka się na młodzież innych wyznań czy także ludzi niewierzących, chętnie z nimi współpracuje, korzystając z ich pomocy.

Zadania Koła wynikają z Chrystusowego przykazania miłości bliźniego, które winno być odnoszone do każdego człowieka. Fundamentalnym zadaniem jest zainteresowanie młodzieży akcją świadczenia miłosierdzia
i wychowania jej do zorganizowanej i systematycznej pracy w tym względzie.

Podstawowym celem SKC jest organizowanie pomocy dla będących w potrzebie koleżanek i kolegów na terenie własnej Szkoły, a następnie poza nią oraz uczestniczenie w ogólnych działaniach Caritas.

Szkolne Koło Caritas – powstanie

W roku szkolnym 2007/2008  w Stadnikach podjęto starania o utworzeniu Szkolnego Koła Caritas .

Uczniowie, którzy chcieli   działać w Kole Caritas oraz p. katechetka zwrócili  się do Dyrektora Szkoły, aby wystąpił do Caritas z prośbą o powołanie Koła.  Pani Dyrektor,          po uzyskaniu pozytywnej opinii  rady rodziców, wystąpiła  do Dyrektora Caritas Archidiecezji Krakowskiej o powołanie Szkolnego Koła Caritas . Dyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej powołał  Szkolne Koło Caritas w Stadnikach nr 63 i nadał  mu regulamin.

 Z Aktu Zatwierdzenia Szkolnego Koła Caritas z dnia 10 kwietnia 2008 r.:

 ,, Wyrażam radość z faktu powstania Szkolnego Koła Caritas przy Szkole Podstawowej  im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Stadniakach. Dyrekcji, Nauczycielom i Wychowawcom dziękuję za zaangażowanie w wychowaniu młodzieży w duchu Cywilizacji Miłości. Drogiej Młodzieży oraz Opiekunowi Koła P. Małgorzacie Mistarz , życzę wielu udanych inicjatyw w czynieniu dobra. Niniejszym zatwierdzam Szkolne Koło przy  Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Stadnikach. Na asystenta kościelnego Koła mianuję ks. Mariusza Tomakę – Proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa       w Stadnikach.’’ Podpisał Arcybiskup Metropolita Krakowski ks. Kardynał Stanisław Dziwisz.

Wolontariusze SKC nr 63 w Stadnikach włączają się w  akcje organizowane przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej a także podejmują różne własne inicjatywy starając się nieść pomoc potrzebującym w najbliższym otoczeniu: szkole, miejscowości, parafii.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content