Obrazek balonik informacyjny Zapraszamy do informacji dotyczących rekrutacji Kliknij tutaj

Odział przedszkolny – Procedura bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej

28.08.2020 Zobacz wszystkie z kategorii Informacje dla rodziców

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 15/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Stadnikach z dnia 28.08.2020r.
Procedura bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Stadnikach
w czasie trwania COVID 19 od 1 września 2020r.

Niniejsze procedury zostały opracowane na potrzeby działania placówek oświatowych oraz placówek opiekuńczych w okresie trwania epidemii wirusa SARS-CoV-2. Procedury mają na celu usprawnienie funkcjonowania bezpiecznego w/w placówek tak, aby w jak najbardziej optymalny
i możliwy do zrealizowania sposób zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa.
Działania ustalone według poniższych procedur mają dostosować funkcjonowanie szkoły
do sprawnego realizowania działań opiekuńczych w okresie trwania epidemii SARS-CoV-2,
jak również po ogłoszeniu zniesienia stanu epidemii, tak, aby nie dopuścić do ponownego rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.
Wytyczne procedur są skonstruowane na podstawie wiedzy i doświadczenia osób prowadzących placówki oświatowe w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci/ uczniów.

Dyrektor i pracownicy zobowiązują się do należytego sprawowania nadzoru nad bezpiecznym
i higienicznym przebiegiem pobytu dzieci w szkole, w takim zakresie,
w jakim pozwoli na to obecna sytuacja.
Odpowiedzialność za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z obecnej sytuacji zagrożenia zarażeniem wirusem ponoszą Rodzice dzieci uczęszczających do szkoły/ przedszkola, jeśli szkoła wykazała się należytą dbałością o bezpieczeństwo higienicznego pobytu dzieci.

Procedura przyjmowania dzieci do przedszkola
na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne.

Wszelkie upoważnienia dotyczące odbioru dzieci tracą ważność, do przyprowadzania i odbierania dzieci upoważnione są tylko konkretnie dwie osoby, które wskazane będą w załączonym oświadczeniu/ ankiecie dla rodziców. Opiekunowie zobowiązani są do stosowania się do wytycznych zawartych w procedurze pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola
z winy Opiekuna.

Wytyczne ograniczenia liczby dzieci w przedszkolu

Grupa dzieci przedszkolnych będzie przebywać codziennie w tej samej sali- zachowanie bezpieczeństwa sanitarnego. Do grupy dzieci będą przypisani konkretni opiekunowie, by zachować stałość i bezpieczeństwo kontaktu.
W przedszkolu może przebywać określona liczba dzieci, odpowiednio do wytycznych podanych przez Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Procedura wpuszczania i wypuszczania dzieci/ uczniów do i ze szkoły.
Opiekunowie dzieci przyprowadzanych do szkoły stosują się do zasad reżimu sanitarnego obowiązującego w szkole.
Do szkoły przyjmowane są tylko i wyłącznie dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek objawów świadczących o infekcji (katar, kaszel, podwyższona temperatura, widoczne osłabienie, ospałość, manifestowane złe samopoczucie).
Dzieci wpuszczane są do szkoły- przedszkola z zachowaniem dystansu społecznego wejściem do szkoły.
Dziecko po wejściu na salę myje ręce mydłem. Odkażeniu podlegają zamknięte butelki z wodą, które dziecko przynosi ze sobą do placówki. Woda do picia ma być w zamkniętej butelce, niedopuszczalne są jakiekolwiek bidony, butelki używane, termosy itp. Dzieci nie mogą przynosić zabawek, ani jakichkolwiek rzeczy z domu, poza butelką wody.
Rzeczy na zmianę potrzebne dziecku powinny być spakowane w siatkę/worek, który może zostać odkażony w szatni. Rzeczy mają być pozostawione w szatni.
Dzieci mają mieć obuwie zmienne do używania tylko i wyłącznie w przedszkolu, niedopuszczalne jest zabieranie obuwia zmiennego do domu i przynoszenie codziennie do przedszkola.
Przy odbieraniu dziecka stosowane są te same procedury, co przy przyjmowaniu dziecka.

Schemat przebywania dzieci w sali
Dzieci są zapoznane z zasadami higienicznego przebywania w grupie, oraz higienicznego korzystania z zabawek i sprzętów w sali. Nauczyciele sprawują nadzór nad przebywaniem dzieci we wspólnej przestrzeni, dbając o higienę zabawy z należytą starannością.

– Dzieci myją ręce po każdorazowej wizycie w toalecie.
– Nauczyciele i pomoce nauczycieli dbają z należytą starannością o przestrzeganie zakazu brania zabawek do ust.
– Zabawki w sali powinny być ograniczone tylko do ilości niezbędnego minimum, zabawki pluszowe powinny być usunięte, w sali powinny być tylko i wyłącznie zabawki, które można
codziennie z łatwością umyć i zdezynfekować.
Środki oraz procedury dezynfekcji w przedszkolu

Przedszkole wyposażone jest w środki dezynfekujące dostępne na rynku.
W szkole dostępne są etykiety/ pojemniki w/w środków, w celu podjęcia możliwie jak najszybszych działań w przypadku dostania się do oczu, dróg oddechowych, żołądka w/w preparatów.

Procedura dezynfekcji pomieszczeń
Pomieszczenia dezynfekowane są po południu, po wyjściu wszystkich dzieci
z przedszkola.
Jednocześnie prowadzona jest dezynfekcja również wtedy, gdy jest wymagana interwencja środkami odkażającymi w konkretnych sytuacjach (sytuacja zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa).
Dezynfekcja przeprowadzana jest w szczególności: w codziennych działaniach oczyszczania powierzchni dotykowych (stoły, uchwyty meblowe, klamki, klapy sedesowe, umywalki, uchwyty kurkowe kranu, włączniki światła, pochwyty poręczy) – minimum 2 razy dziennie.
Wszystkie działania związane z dezynfekcją pomieszczeń prowadzone przy należytej staranności zachowania procedur bezpieczeństwa stosowania środków biobójczych. Personel został przeszkolony w kwestii bezpiecznego używania środków dezynfekujących
i zobowiązany został do stosowania się do procedur.

Procedura dezynfekcji zabawek
Zabawki dostępne dla dzieci w placówce są dezynfekowane na bieżąco, zaznaczając szczególnie potrzebę dezynfekcji zabawek po każdorazowym wzięciu do ust zabawki przez dziecko. Personel dokłada należytej staranności w kwestii doboru zabawek i bezpieczeństwa dzieci.
Dezynfekcja codzienna:
• Zabawki są spryskane lub umyte specjalistycznym preparatem odkażającym i pozostawiane na działanie preparatu od minimum 30 min.,
• Codzienne bieżące dezynfekowanie po nieprawidłowym użyciu (zabawka wzięta do ust, kichnięcie na zabawkę itp.),
• Bieżące dezynfekowanie wszelkich powierzchni dotykowych (klamki, pochwyty poręczy, uchwyty kurkowe kranu, umywalka, sedes, sanitariaty, włączniki, uchwyty meblowe, itp.) minimum 2 razy dziennie,
• Codziennie podłogi są myte i dezynfekowane minimum 2 razy dziennie,
• Dywany są codziennie poddane dezynfekcji w wysokiej temperaturze,
• Zabawki dezynfekowane są po opuszczeniu przez dzieci placówki (razem ze wszystkimi innymi sprzętami),
• Sala wietrzona jest jak najczęściej, nie rzadziej jednak niż co 1 godzinę.
1. Spis rodzaju środków dezynfekujących
Środki używane w placówce:
– płyn do dezynfekcji
– żel do dezynfekcji
– mydło w płynie

Procedura wydawania posiłków

Szkolna stołówka pracuje w normalnym trybie. Z wyżywienia mogą korzystać dzieci przedszkolne z zachowaniem różnych godzin posiłków. Posiłki są przygotowywane na miejscu
z zachowaniem wszystkich rygorów bezpieczeństwa sanitarnego. Jadalnia jest sprzątana
i dezynfekowana tak jak pozostałe pomieszczenia szkoły.
Po każdym posiłku należy umyć i zdezynfekować stoły, oparcia krzeseł, blaty.

Procedura i zasady ochrony pracowników

Procedury wprowadzone w szkole mają za zadanie przede wszystkim chronić zdrowie wszystkich przebywających osób oraz ich poczucie bezpieczeństwa, mając na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo oraz należytą staranność w wykonywaniu zaleceń niniejszych procedur. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do wykonywania obowiązków z należytą starannością i stosowania się do procedur obowiązujących w szkole.

1. Zasady pracy w szkole
Wszyscy pracownicy szkoły są przeszkoleni z zasad nowego reżimu sanitarnego obowiązującego
w szkole, każdy pracownik powinien dostosować swoje działania do systemu pracy obowiązującego w szkole. W szczególności:
– powiadomienie dyrektora szkoły o sytuacji kontaktów z osobą zarażoną SARS-CoV-2, bądź
o możliwości kontaktu z taką osobą,
– zachowanie bezpieczeństwa w pracy, według procedur zastosowanych w placówce,
– zachowanie szybkiego przepływu informacji.
Pracownicy pracują w godzinach swojego etatu.

2. Środki ochronne i zasady ich używania
Każdy pracownik ma do dyspozycji środki ochronne: maseczka/przyłbica, zestaw rękawiczek jednorazowych nitrylowych (uzupełniane sukcesywnie).
Pracownicy używają środków ochrony zgodnie z ich przeznaczeniem, jednocześnie stosując się do procedur ich używania i stosują zasady bezpiecznej utylizacji tych środków.
Rękawiczki jednorazowe po każdorazowym zużyciu, w sposób bezpieczny (pracownik został przeszkolony w jaki sposób zachować bezpieczeństwo przy ściąganiu rękawiczek) zostają wyrzucone do zamykanego pojemnika na odpady.
Przyłbica jest wielorazowego użytku, utylizowana powinna być, gdy przestaje spełniać swoje zadanie ochronne, czyli w każdym przypadku uszkodzenia bariery ochronnej. Przyłbica powinna być wyrzucona do szczelnie zamkniętego pojemnika na odpady.
Kombinezon ochronny jest używany w sytuacji zagrożenia SARS-CoV-2, gdy stwierdzone zostaną przesłanki do odizolowania dziecka z objawami SARS-CoV-2, kombinezon zakładany jest przez pracownika oczekującego z dzieckiem w izolacji. Zużyty kombinezon powinien być zdjęty
w sposób bezpieczny (pracownik został przeszkolony w kwestii bezpiecznego zdejmowania kombinezonu), włożony do worka, worek powinien być szczelnie zamknięty i zdezynfekowany, następnie włożony do worka na odpady, worek na odpady należy szczelnie zamknąć i włożyć do pojemnika na odpady.

Procedura postępowania w przypadku wystąpienia objawów chorobowych
u dziecka/pracownika
Wszystkie działania w przypadku pojawienia się symptomów chorobowych u dziecka muszą być prowadzone w poszanowaniu praw i godności dziecka. Najwyższym celem tych działań powinno być bezpieczeństwo wszystkich osób w placówce i dobro dziecka.
Niedopuszczalnym jest stygmatyzowanie, dyskryminowanie dziecka i ograniczanie wolności osobistej dziecka. Wszelkie działania powinny być prowadzone ze spokojem tak, aby zachować jak najbardziej poczucie bezpieczeństwa dziecka z objawami, jak również pozostałych dzieci
w szkole. Obowiązkiem dyrektora wobec pracowników jest nie dopuścić do paniki, dlatego działania powinny być przećwiczone przez personel.
Powyższe zasady dotyczą także pracowników, u których wystąpiły objawy chorobowe.

Obserwacja objawów – symptomy zagrożenia zarażeniem
Nie zostały jasno i konkretnie określone symptomy chorobowe SARS-CoV-2, dlatego opierać się trzeba na sygnałach podanych, jako możliwe do zakwalifikowania choroby.
Są to: kaszel nasilający się/duszność, gorączka, katar, złe samopoczucie, zmęczenie.
Poważne objawy wymagające natychmiastowej pomocy lekarskiej obejmują duszność lub trudności w oddychaniu, ból lub ucisk w klatce piersiowej oraz utratę mowy lub ruchu.
W przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych objawów należy natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. Objawy są zwykle łagodne i zaczynają się stopniowo (źródło: WHO).

Procedura powiadamiania
System powiadamiania powinien być tak skonstruowany, aby równocześnie jak najszybciej powiadamiani byli Rodzice/Opiekunowie dziecka, a także instytucje wyznaczone do powiadamiania
o przypadkach wystąpienia objawów.
Po dalsze instrukcje należy zwrócić się do służb sanitarnych.

Powiadamianie rodziców
Rodzice powiadamiani są telefonicznie. W szkole w dostępnym dla personelu miejscu dostępna musi być lista z najważniejszymi numerami do Rodziców dzieci przebywających w szkole.
W miejscach (kilku) widocznych mają być wywieszone numery telefonów do służb sanitarnych.

Powiadamianie służb
Najbliższe służby ratownicze:

Pogotowie ratunkowe- ( w przypadku intensywnych objawów, symptomów zagrażających życiu):- Myślenice, ul. Przemysłowa 9, tel. 112, 997, 12 274-01-00

Inspektor sanitarny – Myślenice, ul Słowackiego 106, tel. 510-178-338,
509-693-125, 12 272-06-06

Szpital w Myślenicach (oddział zakaźny – koronawirus) tel. 12 273-03-03
Wydział Ochrony Zdrowia Starostwa w Myślenicach- 12 372-76-60, 609-734-680

Izolacja dziecka/pracownika z objawami chorobowymi
Dziecko z objawami SARS – Covid19 powinno zostać odizolowane w miejsce odosobnienia tak, aby inne dzieci nie miały do niego fizycznego dostępu. Nie wolno dziecka izolowanego zostawiać samego w osobnych pomieszczeniach.
Pracownik w przypadku stwierdzenia objawów u dziecka zakłada kombinezon, przyłbicę oraz rękawiczki jednorazowe i pozostaje w pobliżu dziecka obserwując objawy. Powiadamia dyrektora
o zajściu. Resztę procedury powiadamiania wykonuje w trybie natychmiastowym dyrektor.
Pracownik z objawami zostaje odizolowany w czasie możliwie najszybszym w pomieszczeniu osobnym i tam czeka na dalsze postępowanie służb sanitarnych.

Dalsze postępowanie w przypadku możliwości zagrożenia wystąpienia wirusa SARS-CoV-2 w szkole.

Szkoła w przypadku wystąpienia objawów SARS-Covid 19 stosuje się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content